Условия за ползване и конфиденциалност

Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

Интернет страницата (уеб сайтът) се администрира от “Кат консалтинг” ЕООД, ЕИК 204778844 (Фирмата) и е създадена с информационна цел. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряка консултация за използване на продуктите и услугите на Фирмата.  “Кат консалтинг” ЕООД си запазва правото да променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предизвестие.

Видове информация, която събираме

Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте информация, включително такава, която съдържа лични данни. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата си по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на достъп и коригиране на събраните данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу разкриването на личните данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на Фирмата. Личните данни се използват от Фирмата за целта, за която са предоставени (като например за целите на кандидатстване за кредитен продукт или за осъществяване на комуникация) и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. В съответствие със ЗЗЛД, Фирмата е вписана като администратор на лични данни в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни. 

С кого споделяме вашата информация?

 “Кат консалтинг” ЕООД не предоставя гореописаната информацията на трети лица, освен при изрично Ваше съгласие или в предвидените в нормативен акт случаи.

Отговорност

Фирмата поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия. Фирмата не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Фирмата се стреми винаги да осигурява актуалността, точността или изчерпателността на информацията, поместена на сайта, като си запазва правото по всяко време да променя или коригира при необходимост публикуваната информация. „Фирмата не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не гарантира, че информацията ще остане достъпна, освен в предвидените от закона случаи за предоставяне на информация на дълготраен носител.

При интерес от Ваша страна към някои от предоставените от Фирмата продукти или услуги моля да се свържете с нас за повече информация.

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които не се администрират от Фирмата. Фирмата не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси, свързани с настоящите условия за ползване и конфиденциалност може да се свържете с нас