ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

Как протича стъпка по стъпка построяването на сглобяема къща

I. Документи

За да започне строежа на сглобяема къща, е необходимо всички документи, проекти, сертификати и разрешителни за строеж да бъдат налице. Задължително трябва да разполагате с документ, издаден от общинската администрация, в който ясно, е посочена строителната линия върху терена.

  1. Копие на нотариалния акт
  2. Скица за недвижим имот от районната служба по кадастъра – неговото издаване може да не отнеме много време, в зависимост от поръчката, която направите – стандартна, бърза или експресна. Периода от време, в който може да си го издадете варира от 3-4 дни до две седмици.
  3. Виза за проектиране – Тя се изработва в общината. За да получите такава трябва да представите копие от нотариалния акт. Визата представлява извадка от устройствения план на имота, върху който ясно да бъдат оказани линиите на застрояване, височината, плътността и интензивността на застрояването. Общо казано, Визата за проектиране показва къде и какво може да строите.
  4. Предварителен договор с електроразпределение – Както сигурно се досещате, трябва да предоставите сключен договор между Вас и електроразпределителното дружество, в който ясно да бъде показан начина на захранване на бъдещето жилище и киловат часовете, които се очаква да консумирани от жилището. Ако при сключването на договора не сте сигурни колко киловат часа, то нашия съвет, е да заявите 15kWh.
  5. Изходни данни за проектиране от ВиК дружеството – С помощта на този документ се определя как и от къде ще бъде свързана къщата Ви към мрежата на ВиК. За да получите този документ, трябва да покажете копие от нотариалния акт и визата за проектиране. По принцип от ВиК отбелязват водопроводите и канализацията директно върху визата за проектиране, като същевременно слагат печат, за да се гарантира, че чертежите са на направени от тях, но ако бъде спазена стриктно процедурата по изваждане на документа, то би следвало да бъде издадено и указание в писмен вид.
  6. Възможно, е от общината да изискат визата да бъде съгласувана с дружествата, които поддържат разпределителните мрежи в общината, като например БТК, кабелни и интернет оператори и други дружества, които ще бъдат посочени върху визата.
  7. Геодезично заснемане на парцела – Необходимо е да се направи снимка за проектиране или още позната като снимка за вертикално планиране. След като архитекта постави сградата върху вертикалната планировка се прави и трасировъчен план. Процедурата не, е сложна и се извършва на мястото на имота, като за целта ще трябва да предоставите и скица на парцела.
  8. Изготвяне на проектната документация – за изготвянето й задължително трябва приложите абсолютно всички необходими документи – проекти за вътрешни и електрически инсталации, трасировъчен план, вертикална планировка на обекта и т.н. Важно, е да знаете, че всяка една част от проекта, трябва да бъде съпътстван с обяснителна записка. Дали ще бъде одобрен проекта за строеж се решава от главния архитект на общината.

II. Нулев цикъл

Изграждане на фундамент: Изготвянето и формирането на цената на фундамента се прави при положение, че той вече, е изработен и одобрен от съответните контролни органи.

III. Груб строеж

В тази графа влизат направата и монтирането на елементите на жилището на работната площадка, спрямо конструктивния проект. При грубия строеж, проекта на сградата представлява външни и вътрешни стени, покрив, отвори за прозорци и врати, като в него не са показани допълнителните материали, които ще бъдат необходими за привеждането на сградата в завършен вид, които ще бъдат съгласувани с Вас на следващия етап от строежа, който ние сме нарекли – довършителни работи.

IV. Изграждане до ключ

Най-приятната част от цялата работа. Този етап включва предаването на жилището в ръцете на клиента, след като всичко бъде окончателно завършено. След приключването на този етап, то сградата, е готова за въвеждане в експлоатация(АКТ 16).

V.Въвеждане в експлоатация

Какво трябва да се направи, за да може сградата да получи необходимото разрешение за ползване След като окончателно бъде завършен строежа, то се съставя екзекутивна документация, в която са отразени незначителните отклонения от първоначално съгласувания проект с изпълнителя или от лице, което, е определено от възложителя. За да бъде в пълен комплект, екзекутивната документация трябва да разполага с пълен набор от чертежи за направените строителни и монтажни работи. След което екзекутивната документация се заверява от възложителя, строителя, лицето, което, е установило авторски надзор, от физическото лице, което, е упражнило технически контрол за част „Конструктивна”, и от лицето, което, е направило строителния надзор. Документацията се предава с печат на съответната администрация, който се поставя върху всичките графични и текстови материали.

Важно, е да отбележим, че екзекутивна документация не се представя, в случай, че строежа, е изпълнен изцяло в съответствие.